điều khoản & điều kiện

Tại EMVN việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng,  các dữ liệu của Người dùng là thuộc quyền sở hữu hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, chính vì vậy, việc thu thập, lưu giữ, xử lý Dữ liệu cá nhân chỉ được EMVN thực hiện khi có sự đồng ý và cho phép của Người dùng.
Để truy cập và sử dụng Trang Web, Dịch vụ ngoài việc đồng ý về điều khoản sử dụng thì người dùng còn phải đọc kỹ những chính sách bảo mật của EMVN sau đây. Việc đăng ký sử dụng Trang Web, Dịch vụ của EMVN cũng có nghĩa rằng Người dùng đã đồng ý và chấp thuận ràng buộc bởi các điều khoản của bản Chính sách bảo mật này.
Chính sách bảo mật giải thích cách EMVN thu thập, lưu giữ và xử lý Dữ liệu cá nhân trong quá trình Người dùng truy cập Trang Web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.


ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ viết hoa trong Chính sách bảo mật này có ý nghĩa như sau:

EMVN” nghĩa là Công ty TNHH Giải trí Đa Phương tiện EpicMusicVN.  Trong Chính sách bảo mật này,  EMVN có thể  được đề cập là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, tùy theo ngữ cảnh.“Dịch vụ” nghĩa là mọi sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hay chức năng, cũng như tất cả các Trang Web, ứng dụng và dịch vụ liên quan do EMVN  cung cấp cho người dùng.“Trang Web” nghĩa là các Trang Web, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội chính thức hoặc các thuộc tính trực tuyến khác mà qua đó EMVN cung cấp Dịch vụ và đã đăng tải hoặc liên kết với Chính sách bảo mật này.

Người dùng” nghĩa là cá nhân sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập các Trang Web.

Dữ liệu cá nhân” có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư (bao gồm cả địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng), số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ thanh toán, thông tin tài khoản tài chính khác, số tài khoản, ngày sinh và thông tin chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp (ví dụ: số giấy phép lái xe, số căn cước, hộ chiếu, và mã số người nộp thuế).  Dữ liệu cá nhân không bao gồm các thông tin không xác định danh tính của một Người dùng cụ thể.


ĐIỀU 2: TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
- Một số tính năng, Dịch vụ yêu cầu Người dùng phải tạo tài khoản và được cấp phép từ EMVN. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật chính xác thông tin cũng như tính bảo mật của dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu và mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản. Người dùng đồng ý thông báo cho EMVN ngay lập tức về bất kỳ vi phạm nào đối với tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
- Người dùng có thể phải chịu trách nhiệm cho những mất mát do EMVN hoặc bất kỳ người dùng khác hoặc khách truy cập vào Trang Web do những đối tượng này sử dụng thông tin tài khoản của bạn xuất phát từ lỗi không bảo mật và bảo mật thông tin tài khoản của mình.
- Chấm dứt tài khoản: Người dùng có thể đóng tài khoản và chấm dứt mối quan hệ với EMVN bất cứ lúc nào mà không bị mất phí hoặc tiền phạt. Tuy nhiên, Người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm với các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài khoản ngay cả khi tài khoản đã chấm dứt.
- Tài khoản Người dùng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
     + Người dùng thông báo và đề nghị việc chấm dứt tài khoản với EMVN;
     + Người dùng là Đối tác hợp tác kinh doanh không phát sinh bất cứ đơn hàng nào trong 06 tháng liên tục.
     + Người dùng vi phạm các thỏa thuận pháp lý của EMVN và/hoặc các quy định pháp luật khác;
      Bất kỳ trường hợp chấm dứt tài khoản nào cũng sẽ được EMVN gửi thông báo đến Người dùng với lý do cụ thể.
- Tài khoản Người dùng không thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây::
     + Người dùng đang có giao dịch, nghĩa vụ chưa hoàn thành và cần xử lý.
     + Tài khoản Người dùng đang có tranh chấp, khiếu nại hoặc các vấn đề cần chờ xác minh.


ĐIỀU 3: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG
- Thỏa thuận này điều chỉnh các nội dung sau đây:  
     + Trang Web: Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (sau đây gọi là "Nội dung") trên Trang Web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi EMVN và được bảo vệ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.
     + Dịch vụ: EMVN cung cấp các dịch vụ đặc thù liên quan đến việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc, bản ghi. Các Dịch vụ cùng thông tin chi tiết sẽ được công bố trên Trang Web và được chủ động cập nhật, thay đổi tùy theo thời điểm. Để được cấp phép sử dụng Dịch vụ, Người dùng còn cần tuân thủ các thỏa thuận riêng. Thông tin chi tiết tại “Service Agreement”.
- Người dùng đồng ý KHÔNG thực hiện các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng Trang Web và Dịch vụ của EMVN:
     + Xâm nhập, tìm cách xâm nhập trái phép vào tài khoản người dùng khác để truy cập Trang Web và sử dụng Dịch vụ.
     + Xâm nhập, tìm cách xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ các dữ liệu nào trên Trang Web và máy chủ của EMVN mà không được cho phép.
     + Phát tán, sử dụng các chương trình có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu, thông tin, Dịch vụ của EMVN.  
     + Thực hiện các hành vi làm tổn hại đến uy tín của EMVN và/hoặc các Dịch vụ của EMVN dưới bất kỳ hình thức nào.
     + Thực hiện các hành vi  trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và quy định pháp luật  dưới bất kỳ hình thức nào.
     + Sử dụng các thông tin, dữ liệu của Trang Web vào mục đích thương mại.


ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
- Thanh toán chung:
     + Người dùng có trách nhiệm kiểm tra kỹ Dịch vụ, thỏa thuận dịch vụ, Điều khoản sử dụng trước khi thực hiện thanh toán.
     + Chi phí các Dịch vụ do EMVN cung cấp  đã bao gồm thuế VAT.
     + EMVN có quyền cập nhật và thay đổi giá Dịch vụ tùy từng thời điểm và mục đích kinh doanh. Việc thay đổi mức giá được cập nhật công khai và gửi thông báo đến Người dùng trong thời gian hợp lý. Mức giá mới có hiệu lực vào thời điểm được cập nhật tại Trang Web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web và đăng ký sử dụng Dịch vụ  sau thời điểm thay đổi có nghĩa là bạn đã đồng ý chấp nhận mức giá mới.
     + EMVN không có trách nhiệm hoàn trả chi phí Dịch vụ và hoặc chịu bất kỳ chi phí nào  khác sau khi Người dùng đã thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sử dụng một phần Dịch vụ, đề nghị chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn.
     + Liên kết thanh toán:  EMVN sử dụng liên kết thanh toán với bên thứ ba nhằm đảm bảo mục đích kinh doanh và đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tiền mặt, Internet Banking, ví điện tử,... Trong trường hợp này, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó phải đảm bảo các nghĩa vụ tương ứng với EMVN theo luật pháp liên quan.
- Đối với trường hợp phát sinh lỗi khi thanh toán, Người dùng có nghĩa vụ thông báo và cung cấp các chứng từ xác minh cho giao dịch thanh toán cho EMVN để được kiểm tra và xử lý. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với các trường hợp lỗi phát sinh từ phía EMVN.  EMVN không có chính sách hoàn trả lại giao dịch đã thực hiện.
- EMVN luôn ưu tiên và nỗ lực xây dựng một cơ chế thanh toán an toàn cho các giao dịch tại Trang web nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu sử dụng của Người dùng.


ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI DÙNG
Trong phạm vi Thỏa thuận này, Người dùng có các Quyền và nghĩa vụ sau:
- Được cung cấp, giới thiệu đầy đủ, phù hợp các Dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng.  Theo đó, việc Người dùng cam kết đảm bảo thực hiện đúng các thỏa thuận pháp lý của chúng tôi sẽ là cơ sở để đảm bảo quyền này.      
- Nhận được sự hỗ trợ từ các kênh chăm sóc khách hàng của EMVN. Theo đó, việc Người dùng phải cam kết cung cấp thông tin đầy đủ,  trung thực, chính xác và luôn cập nhật sẽ là cơ sở để chúng tôi đảm bảo quyền này. Người dùng phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các thông tin cung cấp.
- Người dùng có trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân như:  Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản, tài khoản liên kết... Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho EMVN  về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.
- Cam kết không thực hiện các hành vi được quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này.
- Thông báo cho EMVN theo các kênh liên lạc được cung cấp tại Thỏa thuận này khi phát hiện ra lỗi của Trang Web, Dịch vụ, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Trang Web cũng như Dịch vụ liên quan.Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.


ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA EMVN
Trong phạm vi Thỏa thuận này, EMVN có các Quyền và nghĩa vụ sau:
- Đảm bảo tính pháp lý của Trang Web, Dịch vụ cung cấp cho Người dùng. Theo đó, EMVN cam kết công khai các dịch vụ, Chi phí dịch vụ, thỏa thuận cũng như các vấn đề liên quan đến Người dùng.
- Hỗ trợ Người dùng trong quá trình sử dụng Trang Web, Dịch vụ được cung cấp; Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đúng quy định của Người dùng trong quá trình sử dụng Trang Web, Dịch vụ được cung cấp.
- Bảo mật dữ liệu cá nhân Người dùng. EMVN cam kết không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên chấp nhận.
- Rà soát và có quyền quyền tạm khóa, chấm dứt tài khoản của Người dùng mà không cần sự đồng ý và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp phát hiện hoặc có cơ sở cho thấy Người dùng cung cấp thông tin không trung thực, không chính xác, hoặc  Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận pháp lý của chúng tôi.
- Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, bẻ khóa hay đánh cắp thông tin hoặc những lỗi khác, ở mức độ hợp lý, EMVN có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp để giải quyết. Theo đó, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin được cung cấp để phục vụ quá trình này  theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp cần thiết liên quan quy trình báo cáo, thanh tra, kiểm tra, kiện tụng pháp lý; liên quan đến các hoạt động khủng bố, tội phạm, an ninh quốc gia.


ĐIỀU 7: BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN  
Tại EMVN việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng, các dữ liệu của Người dùng là thuộc quyền sở hữu hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, chính vì vậy, việc thu thập, lưu giữ, xử lý Dữ liệu cá nhân chỉ được EMVN thực hiện khi có sự đồng ý và cho phép của Người dùng.
Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng và hoàn thiện các điều khoản trong Chính sách bảo mật để đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu của Người dùng. Theo đó, Chính sách Bảo mật áp dụng cho toàn bộ việc sử dụng Trang Web và Dịch vụ của EMVN. Các điều khoản của Chính sách bảo mật cũng được coi là một phần của Thỏa thuận người dùng này. Bạn vui lòng tìm hiểu chi tiết tại “Chính sách bảo mật”


ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v. Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. EMVN cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh.Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.


ĐIỀU 9: SỞ HỮU TRÍ TUỆ
- Người dùng đồng ý rằng Trang Web, Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, đồ họa, giao diện người dùng, clip âm thanh, clip video, nội dung biên tập và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ, có chứa thông tin và tài liệu độc quyền thuộc sở hữu của EMVN và/hoặc bên cấp phép của EMVN, và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền. Người dùng đồng ý sẽ không sử dụng thông tin hoặc tài liệu độc quyền này theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc sử dụng Dịch vụ phù hợp với Thỏa thuận này.
- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên Trang Web, trong các Dịch vụ đều thuộc về EMVN hoặc được cấp phép hợp pháp cho EMVN. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp của EMVN đều được đảm bảo bởi pháp luật. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của EMVN, Người dùng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào của Dịch vụ và thông tin trên Trang Web.
- EMVN có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền về thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác đối với Trang Web, Dịch vụ của EMVN. Việc sử dụng quyền và sở hữu của EMVN cần phải được cấp phép rõ ràng bằng văn bản. Theo đó chúng tôi không cấp phép dưới bát kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn các công bố, hàm ý cho phép Người dùng thực hiện các quyền trên.  


ĐIỀU 10: CHẤM DỨT VÀ TẠM NGỪNG DỊCH VỤ
EMVN có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ cho Người dùng trong các trường hợp sauNgười dùng không tuân thủ, hoặc có căn cứ để EMVN nghi ngờ người dùng đã không tuân thủ, bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Theo đó EMVN có thể, mà không cần thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc tài khoản của Người dùng và/hoặc (ii) chấm dứt thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của quý khách; và/hoặc (iii) ngăn cản quý khách truy cập vào Trang Web.Người dùng sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang Web nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.Bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi gian lận trong sử dụng dịch vụ, gian lận trong thanh toán…Theo yêu cầu cảu cơ quan chức năng có thẩm quyền và quy định của pháp luật.


ĐIỀU 11: TỪ CHỐI BẢO ĐẢM & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
- EMVN tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý phát sinh do bất kỳ lỗi hệ thống, lỗi đường truyền; sự cố kỹ thuật; sự cố máy chủ hoặc do trường hợp Bất khả kháng … Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Tuy nhiên, EMVN cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu rủi ro, thiệt hại phát sinh.
- EMVN sẽ không chịu bất kỳ loại trách nhiệm nào cùng với các khoản thanh toán, phí, tiền phạt hay bồi thường mà không phải phát sinh từ lỗi cố ý của EMVN.
- EMVN sẽ thực hiện những cố gắng hợp lý để bảo vệ thông tin do Người dùng cung cấp có liên quan đến Trang Web, DỊch vụ. Tuy nhiên, Người dùng đồng ý miễn trừ EMVN đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm nào liên quan đến các thông tin đó.
- Đối với các trường hợp sử dụng, liên kết sử dụng dịch vụ với bên thứ ba, EMVN chỉ hỗ trợ Người dùng mà không kiểm soát, liên quan hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong thỏa thuận giữa Người dùng và bên thứ ba đó. Người dùng đồng ý cam kết loại trừ trách nhiệm của EMVN với các nghĩa vụ giữa Người dùng và bên thứ ba cung cấp dịch vụ.
- Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho EMVN, giám đốc, thành viên sáng lập, người tiền nhiệm, người kế thừa, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh, không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu, trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí nào (kể cả phí luật sư) bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người dùng sử dụng Trang Web, Dịch vụ.


ĐIỀU 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
- Tất cả các vấn đề liên quan đến việc Người dùng truy cập hoặc sử dụng Trang Web, Dịch vụ, bao gồm các tranh chấp, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp VIệt Nam.
- Các khiếu nại phát sinh trong quá trình sử dụng Trang Web, Dịch vụ phải được gửi đến EMVN ngay khi sự kiện đó phát sinh. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết hợp lý cho những trường hợp cung cấp thông tin đầy đủ chính xác. Bên khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng liên quan đến khiếu nại và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại cũng như bằng chứng đã cung cấp.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Người dùng hoặc tranh chấp với bên thứ ba, các bên  sẽ tự sắp xếp giải quyết vấn đề của mình. EMVN sẽ hỗ trợ thông tin liên hệ và các thông tin hợp lý để bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Người dùng.


ĐIỀU 13: HIỆU LỰC THỎA THUẬN
- Các Điều khoản sử dụng cấu thành nên toàn bộ Thỏa thuận giữa Người dùng và EMVN và điều chỉnh việc sử dụng Trang Web, Dịch vụ của Người dùng,  thay thế các thỏa thuận trước đây đối với vấn đề chính giữa các bên. .Người dùng cũng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi sử dụng dịch vụ trực thuộc, nội dung của bên thứ ba, phần mềm của bên thứ ba, hoặc các dịch vụ bổ sung.
- Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với pháp luật và tiếp tục có hiệu lực thi hành. Việc EMVN không thực hiện bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
- Người dùng đồng ý cấp cho EMVN quyền thực hiện các bước cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý để thi hành và/hoặc xác minh sự tuân thủ với bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này.


ĐIỀU 14: LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận người dùng này, bạn có thể liên hệ với EMVN bằng cách gửi email tới địa chỉ contact@emvn.co. EMVN rất vui lòng và sẵn sàng hỗ trợ Người dùng liên quan.

Bản Điều khoản và Điều kiện được cập nhật vào ngày 14/07/2020