thỏa thuận
dịch vụ

Personal Creator

ĐỊNH NGHĨA
Trong Thỏa thuận này, các từ viết hoa có nghĩa như sau:
1. “
Thư viện EMVN” là thư viện âm thanh, âm nhạc bản quyền được cung cấp bởi EMVN tại đường dẫn https://emvn.co.
2. “
Bản ghi” là bản ghi âm tác phẩm âm nhạc, tiếng động thuộc Thư viện EMVN, do EMVN sở hữu và/hoặc có quyền phân phối.
3. “
Subscription” là gói bản quyền âm nhạc do EMVN cung cấp cho cá nhân, tổ chức, pháp nhân bao gồm quyền truy cập không giới hạn và quyền sử dụng không giới hạn Bản ghi thuộc Thư viện EMVN theo các điều khoản tại Thỏa thuận này.

PHẠM VI CẤP QUYỀN
1. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, EMVN cấp cho Bên được cấp phép quyền:
1.1. Truy cập, tạo bản sao Bản ghi để đồng bộ toàn bộ/một phần vào sản phẩm nghe nhìn của Bên được cấp phép (“Chương trình”) trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn của Thỏa thuận này. Để tránh nhầm lẫn, trong phạm vi Thỏa thuận này, Chương trình không bao gồm quảng cáo, trailer điện ảnh, phim điện ảnh, các nội dung sản xuất và/hoặc liên kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ(không giới hạn hình thức thể hiện);
1.2 Đăng tải Chương trình lên các nền tảng bao gồm YouTube và các trang mạng xã hội: Facebook, Instagram (“Nền tảng”) trong thời hạn của Thỏa thuận này.

2. Trong phạm vi Thỏa thuận này, Bên được cấp phép có quyền cấp các quyền thứ cấp sau:
2.1. Cấp phép các quyền tại Mục 1.1 cho các đơn vị sản xuất độc lập với mục đích thay mặt Bên được cấp phép tạo ra Chương trình. Tuy nhiên, việc cấp phép này chỉ được chấp nhận và có hiệu lực trong phạm vi Thỏa thuận này. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản tới EMVN và là Bên chịu mọi trách nhiệm đối với Thỏa thuận này;
2.2. Cấp phép các quyền tại Mục 1.2 cho bên thứ ba. Hai bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép có trách nhiệm (i) thông báo bằng văn bản tới EMVN trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi (ii) đảm bảo không vi phạm Thỏa thuận này và (iii) nhận ủy quyền của bên thứ ba chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện Thỏa thuận này.

3.Gói Subscription được áp dụng cho hầu hết các mục đích sử dụng thương mại, trừ các trường hợp cụ thể sau đây:
3.1. Bên được cấp phép là/là một phần: (i) Cá nhân hoặc nhóm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp có từ 500.000 (Năm trăm ngàn)người theo dõi/đăng ký; (ii) Pháp nhân có ngành nghề kinh doanh chính là/hoặc liên quan đến sản xuất và hoặc kinh doanh dịch vụ sản xuất nội dung, quảng cáo, truyền thông, cung cấp cơ sở vật chất và các dịch vụ liên quan, và/hoặc thu về lợi nhuận từ những hoạt động này, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hình kinh doanh; (iii) Pháp nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà xuất bản kỹ thuật số, nhà xuất bản podcast, nhà xuất bản trò chơi video, đài truyền hình và các công ty truyền thông tương tự;.
3.2. Sử dụng Bản ghi trong: (i) Các chương trình sản xuất liên và/hoặc kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ (ii) Chương trình truyền hình, quảng cáo truyền hình, nhạc hiệu cho chương trình, thương hiệu (iii) trailer điện ảnh, phim điện ảnh; (iv)Các hình thức cho phép bên thứ ba bất kỳ tải xuống và/hoặc truy cập hoặc sử dụng Bản ghi một cách độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức kỹ thuật số, ứng dụng cho phép người dùng cuối đồng bộ và/hoặc kết hợp Bản ghi với các nội dung khác, tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh (như thiệp chúc mừng điện tử hoặc nhạc chuông); hoặc tạo ra các sản phẩm vật lý có chứa sẵn Bản ghi (loa thu âm sẵn); (v) Các nội dung, hình thức có tính chất vi phạm pháp luật/kích động hành vi vi phạm pháp luật; trái với các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục (v)Các trường hợp sử dụng Bản ghi liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nội dung chính trị, video dành cho người lớn hoặc tương tự. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho EMVN. Tại thời điểm nhận được thông báo, EMVN có quyền quyết định có/không tiếp tục cung cấp  Subscription  tại Thỏa thuận này;
3.3 Đăng tải Chương trình trên các Nền tảng (i) Các nền tảng chia sẻ video trực tuyến, ngoại  trừ YouTube (ii) các nền tảng truyền hình tuyến tính bao gồm nhưng không giới hạn phát sóng truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh; (iii) trong trình diễn sân khấu; (iv) phát trực tuyến thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn Netflix, iTunes, Hulu, Facebook Watch, các dịch vụ phòng tập  trực tuyến dưới dạng VOD, OTT, AVOD, FVOD và SVOD hoặc tương tự)


4. Gói Subscription chỉ cấp cho một Tài khoản. Trong trường hợp có vi phạm hoặc có lý do để tin rằng có nhiều hơn một tài khoản sử dụng gói này,  EMVN có quyền (i) chấm dứt Thỏa thuận mà không phải trả bất kỳ một khoản phí, bồi thường nào (i) Bên được cấp phép sẽ phải chịu mọi trách nhiệm thanh toán tiền phí cho mỗi tài khoản sử dụng trái phép đó theo đúng mức giá niêm yết ở thời điểm thực hiện Thỏa thuận. Để tránh vấn đề này, vui lòng liên hệ với EMVN để được hướng dẫn điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp;

5. Các quyền được cấp tại mục 1.1 Điều này chỉ cho phép các điều chỉnh như chia, cắt, lặp lại Bản ghi để phục vụ nhu cầu sử dụng theo Thỏa thuận này, không cho phép thực hiện các tác động làm thay đổi Bản ghi, bao gồm nhưng không giới hạn remix, cover, cải biên, chuyển thể.  

6. Các quyền, sản phẩm, dịch vụ mà EMVN cấp theo Thỏa thuận này là không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn tuyệt đối trong phạm vi các quyền tại Mục 1. Theo đó, bất kỳ hành động nào phát sinh ngoài phạm vi Thỏa thuận đều được xem là vi phạm bản quyền, Bên được cấp phép phải trả tiền bản quyền theo quy định và chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

7. EMVN có thể quyền chuyển Thỏa thuận này và/hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoặc cam kết bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào miễn là bên thứ ba đó đồng ý ràng buộc với Thỏa thuận này.


KIẾM TIỀN
1. Bên được cấp phép có quyền kiếm tiền từ việc đăng tải Chương trình lên các Nền tảng có chức năng này.  Để tránh nhầm lẫn, các Chương trình được sản xuất và đăng tải trên Nền tảng trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ được cấp quyền này trọn đời.
2. Trong trường hợp đăng tải Chương trình lên nền tảng Youtube, Bên được cấp phép sẽ tự động nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền. Để tránh tình trạng này, Bên được cấp phép có thể yêu cầu đưa Tài khoản của mình vào danh sách trắng (“whitelist”) theo mẫu tại http://emvn.co/contact. Sau khi được whitelist, trong một vài trường hợp, Bên cấp phép có thể vẫn nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền, EMVN có nghĩa vụ hỗ trợ Bên được cấp phép cho đến khi các xác nhận sở hữu bản quyền được giải quyết xong. Các bên đồng ý rằng, việc hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với các Chương trình được sản xuất trong thời hạn, phạm vi Thỏa thuận này.
3. Để tránh nhầm lẫn, các bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép chỉ có thể whitelist một kênh.
4. Trong trường hợp Bên được cấp phép là đối tượng tại Mục 1, các video vẫn được phép kiếm tiền trên Nền tảng và phần xác nhận sở hữu được sử dụng để trả tiền cho các tổ chức tác quyền. EMVN không can thiệp và/hoặc có nghĩa vụ can thiệp vào vấn đề này. Tuy nhiên, EMVN sẽ hỗ trợ Bên được cấp phép trong phạm vi có thể.


THANH TOÁN & HOÀN TRẢ
1. Chi tiết khoản thanh toán được thể hiện tại Thông tin đơn hàng. Bên được cấp phép không cần phải trả thêm bất kỳ một khoản phí liên quan nào khác đến việc sử dụng các quyền được cấp phép theo Thỏa thuận này. Mọi quyền và nghĩa vụ chỉ có hiệu lực khi khoản thanh toán được hoàn tất.
2. VAT: Khoản thanh toán trên đã bao gồm VAT. Nếu Bên được cấp phép có bất kỳ yêu cầu nào khác về hóa đơn VAT, vui lòng liên hệ EMVN tại: http://emvn.co/contact.
3. Không hoàn lại: Tất cả các khoản thanh toán là không hoàn lại và không loại trừ việc chỉ sử dụng dịch vụ một phần.


THỜI HẠN & CHẤM DỨT THỎA THUẬN
1. Thỏa thuận này có có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày Khách hàng nhận được email cấp Tài khoản.

2. EMVN sẽ thông báo về ngày hết hạn tới Tài khoản của Bên được cấp phép trong vòng 01 (một tháng) trước ngày hết hạn. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Nếu trước ngày hết hạn, EMVN nhận được khoản thanh toán mới của Bên được cấp phép, Thỏa thuận sẽ tự động gia hạn với các điều khoản tương tự, trừ trường hợp có quy định khác;

3. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  
3.1. EMVN có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận bất cứ lúc nào và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên được cấp phép sử dụng Bản ghi trái phép hoặc vi phạm các quy định tại Thỏa thuận này.  Trong trường hợp này, EMVN sẽ không có/chịu bất cứ trách nhiệm nào và không hoàn trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào.
3.2. `Một bên đơn phương chấm dứt thỏa thuận trái với Thỏa thuận thì phải bồi thường cho Bên còn lại các thiệt hại phát sinh (nếu có).
3.3. Thỏa thuận hết hạn và Bên được cấp phép không tiến hành gia hạn thêm.

4. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Tài khoản được cấp sẽ bị vô hiệu, Bên được cấp phép không còn quyền sử dụng các danh mục Bản ghi, Bản ghi theo Thỏa thuận này. Theo đó, Bên được cấp phép có nghĩa vụ hủy, xóa mọi bản sao của danh mục Bản ghi,bản ghi  khỏi mọi bộ nhớ, nơi lưu trữ (không giới hạn hình thức, thiết bị lưu trữ).

5. Các bên đồng ý rằng, sau khi chấm dứt Thỏa thuận, EMVN sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để phát hiện, ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các Bản ghi tại Thỏa thuận.

6. Để tránh nhầm lẫn,  Bên được cấp phép được phép tiếp tục phân phối các Chương trình được hoàn thành trong thời hạn của Thỏa thuận này cho bên thứ ba.


ĐIỀU KHOẢN QUẢNG BÁ
1. Nếu Bản ghi theo Thỏa thuận được sử dụng trong Chương trình, Bên được cấp phép có nghĩa vụ giới thiệu nhà cung cấp là EMVN trong phần mô tả video theo mẫu: Âm nhạc cung cấp bởi EMVN – http://emvn.co. Trong trường hợp cho phép, địa chỉ chú thích trên nên để ở dạng đường dẫn liên kết http://emvn.co.
2. EMVN được quyền sử dụng Chương trình (một phần hay toàn bộ), hình ảnh, tên tuổi của Bên được cấp phép với mục đích quảng bá trên kênh riêng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn trang web, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter..); Các bên đồng ý rằng, quyền này chỉ có hiệu lực khi có sự cho phép của Bên được cấp phép


ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM
1. Các bên cam kết đảm bảo về năng lực, quyền hạn khi tham gia vào Thỏa thuận này;
2. Mọi thông tin trong giao dịch này được Các bên nỗ lực cung cấp trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.
3. Các bên độc lập tham gia Thỏa thuận này. Không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này có ý định tạo ra một đại lý, sự cộng tác, hoặc một liên doanh dưới bất kỳ phương thức nào giữa các bên.
4. EMVN là chủ sở hữu duy nhất các quyền tác giả và quyền liên quan đối của Bản ghi tại lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, EMVN (i) có đầy đủ quyền pháp lý để cấp phép sử dụng Bản ghi theo quy định tại Thỏa thuận ; (iii) việc sử dụng Bản ghi theo Thỏa thuận  này của Bên được cấp phép sẽ không vi phạm bất cứ quyền của bên thứ ba nào.
5. Bên được cấp phép sẽ chỉ sử dụng các Bản ghi theo đúng hình thức, phạm vi, thời hạn quy định tại Thỏa thuận này;


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
EMVN từ chối mọi đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Các bảo đảm, ngụ ý về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể;
2. Các bảo đảm về chất lượng hoặc hiệu suất của các tài liệu, thông tin, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và/hoặc nội dung được cung cấp theo hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ giới hạn nào đối với việc truy cập hoặc sử dụng nội dung của Bên được cấp phép;


BỒI THƯỜNG
1. Các bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho nhau vô hại khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí khác, bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm vật chất hoặc thất bại của bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện và / hoặc bảo hành được thực hiện ở đây.
2. EMVN không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hay bất kỳ khoản phí bồi thường, trừng phạt hay khoản phạt thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này mà không phải do hành vi cố ý vi phạm của EMVN.


BẢO MẬT THÔNG TIN
1. Tất cả các thông tin cấp cho Bên được cấp phép thông qua địa chỉ email đã đăng ký, số điện thoại (bao gồm điện thoại di động), RSS hoặc các nguồn cấp thông tin tương tự, hoặc thông qua Thư viện đều được xem là thông tin mật (“Thông tin mật”), trừ trường hợp có quy định rõ ràng khác.
2. Các bên không được tiết lộ cho bất cứ bên nào khác bất kỳ Thông tin mật nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Các bên hoặc trường hợp phải tiết lộ để chứng minh phạm vi cấp quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Các bên cùng hiểu rằng, việc tiết lộ thông tin mật có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với mỗi bên. Đối tác thiệt hại có quyền được đòi bồi thường thiệt hại cho mỗi vi phạm đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục khác.


BẤT KHẢ KHÁNG
1. Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện mà Các bên không thể lường trước được cũng như không thể ngăn chặn sự kiện xảy ra hoặc kết quả của sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện sau: chính sách pháp luật thay đổi, động đất, sóng thần, lũ lụt, lốc xoáy và các thảm họa tự nhiên khác, bạo động, khủng bố, hỏa hoạn, tình trạng chiến tranh hoặc các hành động quân sự khác, các lỗi kỹ thuật phát sinh do các đợt tấn công mạng.
2. Nếu bất cứ Bên nào không thể thực hiện được toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này do Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
3. Quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận ngay lập tức khôi phục khi chấm dứt Sự kiện bất khả kháng hoặc khi Sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.
4. Bên thông báo việc thực hiện Thỏa thuận của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.
5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, hai bên sẽ thỏa thuận về hiệu lực của Thỏa thuận hoặc xem xét việc thực hiện hợp lý những điều khoản chịu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng. Điều này không loại trừ khả năng chấm dứt Thỏa thuận của bên có quyền bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng bằng một thông báo văn bản cho bên còn lại.


ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI
1. EMVN toàn quyền chủ động quyết định về các thay đổi liên quan đến thỏa thuận này. Bên được cấp phép sẽ nhận được thông báo về việc thay đổi thông qua email đăng ký Tài khoản tại Thư viện âm nhạc EMVN.
2. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Việc Bên được cấp phép tiếp tục sử dụng các Bản ghi theo thỏa thuận sau khi thay đổi phát sinh sẽ là căn cứ thể hiện rằng Bên được cấp phép chấp nhận việc thay đổi này.


HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đây mâu thuẫn với luật áp dụng hoặc bị toà án có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được xem xét điều chỉnh tới mức có thể thực hiện được.. Trong trường hợp cần thiết, điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi nói trên sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp lệ hoặc có thể thi hành hoặc loại bỏ khỏi Thỏa thuận. Việc điều chỉnh thay thế, loại bỏ không ảnh hưởng tới các Điều khoản khác, Thỏa thuận vẫn duy trì hiệu lực miễn là mục đích thiết yếu của nó vẫn được đảm bảo.


LUẬT ÁP DỤNG
Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải nghĩa theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các giao dịch khác liên quan tới Thỏa thuận này đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp Các Bên không đạt được thỏa thuận chung thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Cụ thể như sau: (i) Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam . (ii) Hội đồng trọng tài gồm 03 (ba) trọng tài viên do VIAC chỉ định (iii) Tố tụng trọng tài bằng tiếng việt và tiến hành theo thủ tục rút gọn Điều 37 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

Thỏa thuận này được cập nhật lần cuối vào ngày 07/07/2020.

Professional Creator

ĐỊNH NGHĨA
Trong Thỏa thuận này, các từ viết hoa có nghĩa như sau:
1. “
Thư viện EMVN” là thư viện âm thanh, âm nhạc bản quyền được cung cấp bởi EMVN tại đường dẫn https://emvn.co.
2. “
Bản ghi” là bản ghi âm tác phẩm âm nhạc, tiếng động thuộc Thư viện EMVN, do EMVN sở hữu và/hoặc có quyền phân phối.
3. “
Subscription” là gói bản quyền âm nhạc do EMVN cung cấp cho cá nhân, tổ chức, pháp nhân bao gồm quyền truy cập không giới hạn và quyền sử dụng không giới hạn Bản ghi thuộc Thư viện EMVN theo các điều khoản tại Thỏa thuận này.

PHẠM VI CẤP QUYỀN
1. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, EMVN cấp cho Bên được cấp phép quyền:
1.1. Truy cập, tạo bản sao Bản ghi để đồng bộ toàn bộ/một phần vào sản phẩm nghe nhìn của Bên được cấp phép (“Chương trình”) trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn của Thỏa thuận này. Để tránh nhầm lẫn, trong phạm vi Thỏa thuận này, Chương trình không bao gồm quảng cáo, trailer điện ảnh, phim điện ảnh, các nội dung sản xuất và/hoặc liên kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ(không giới hạn hình thức thể hiện);
1.2 Đăng tải Chương trình lên các nền tảng bao gồm YouTube và các trang mạng xã hội: Facebook, Instagram (“Nền tảng”) trong thời hạn của Thỏa thuận này.

2. Trong phạm vi Thỏa thuận này, Bên được cấp phép có quyền cấp các quyền thứ cấp sau:
2.1. Cấp phép các quyền tại Mục 1.1 cho các đơn vị sản xuất độc lập với mục đích thay mặt Bên được cấp phép tạo ra Chương trình. Tuy nhiên, việc cấp phép này chỉ được chấp nhận và có hiệu lực trong phạm vi Thỏa thuận này. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản tới EMVN và là Bên chịu mọi trách nhiệm đối với Thỏa thuận này;
2.2. Cấp phép các quyền tại Mục 1.2 cho bên thứ ba. Hai bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép có trách nhiệm (i) thông báo bằng văn bản tới EMVN trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi (ii) đảm bảo không vi phạm Thỏa thuận này và (iii) nhận ủy quyền của bên thứ ba chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện Thỏa thuận này.

3.Gói Subscription được áp dụng cho hầu hết các mục đích sử dụng thương mại, trừ các trường hợp cụ thể sau đây:
3.1. Bên được cấp phép là/là một phần: (i) Cá nhân hoặc nhóm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp có từ 500.000 (Năm trăm ngàn)người theo dõi/đăng ký; (ii) Pháp nhân có ngành nghề kinh doanh chính là/hoặc liên quan đến sản xuất và hoặc kinh doanh dịch vụ sản xuất nội dung, quảng cáo, truyền thông, cung cấp cơ sở vật chất và các dịch vụ liên quan, và/hoặc thu về lợi nhuận từ những hoạt động này, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hình kinh doanh; (iii) Pháp nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà xuất bản kỹ thuật số, nhà xuất bản podcast, nhà xuất bản trò chơi video, đài truyền hình và các công ty truyền thông tương tự;.
3.2. Sử dụng Bản ghi trong: (i) Các chương trình sản xuất liên và/hoặc kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ (ii) Chương trình truyền hình, quảng cáo truyền hình, nhạc hiệu cho chương trình, thương hiệu (iii) trailer điện ảnh, phim điện ảnh; (iv)Các hình thức cho phép bên thứ ba bất kỳ tải xuống và/hoặc truy cập hoặc sử dụng Bản ghi một cách độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức kỹ thuật số, ứng dụng cho phép người dùng cuối đồng bộ và/hoặc kết hợp Bản ghi với các nội dung khác, tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh (như thiệp chúc mừng điện tử hoặc nhạc chuông); hoặc tạo ra các sản phẩm vật lý có chứa sẵn Bản ghi (loa thu âm sẵn); (v) Các nội dung, hình thức có tính chất vi phạm pháp luật/kích động hành vi vi phạm pháp luật; trái với các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục (v)Các trường hợp sử dụng Bản ghi liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nội dung chính trị, video dành cho người lớn hoặc tương tự. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho EMVN. Tại thời điểm nhận được thông báo, EMVN có quyền quyết định có/không tiếp tục cung cấp  Subscription  tại Thỏa thuận này;
3.3 Đăng tải Chương trình trên các Nền tảng (i) Các nền tảng chia sẻ video trực tuyến, ngoại  trừ YouTube (ii) các nền tảng truyền hình tuyến tính bao gồm nhưng không giới hạn phát sóng truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh; (iii) trong trình diễn sân khấu; (iv) phát trực tuyến thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn Netflix, iTunes, Hulu, Facebook Watch, các dịch vụ phòng tập  trực tuyến dưới dạng VOD, OTT, AVOD, FVOD và SVOD hoặc tương tự)


4. Gói Subscription chỉ cấp cho một Tài khoản. Trong trường hợp có vi phạm hoặc có lý do để tin rằng có nhiều hơn một tài khoản sử dụng gói này,  EMVN có quyền (i) chấm dứt Thỏa thuận mà không phải trả bất kỳ một khoản phí, bồi thường nào (i) Bên được cấp phép sẽ phải chịu mọi trách nhiệm thanh toán tiền phí cho mỗi tài khoản sử dụng trái phép đó theo đúng mức giá niêm yết ở thời điểm thực hiện Thỏa thuận. Để tránh vấn đề này, vui lòng liên hệ với EMVN để được hướng dẫn điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp;

5. Các quyền được cấp tại mục 1.1 Điều này chỉ cho phép các điều chỉnh như chia, cắt, lặp lại Bản ghi để phục vụ nhu cầu sử dụng theo Thỏa thuận này, không cho phép thực hiện các tác động làm thay đổi Bản ghi, bao gồm nhưng không giới hạn remix, cover, cải biên, chuyển thể.  

6. Các quyền, sản phẩm, dịch vụ mà EMVN cấp theo Thỏa thuận này là không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn tuyệt đối trong phạm vi các quyền tại Mục 1. Theo đó, bất kỳ hành động nào phát sinh ngoài phạm vi Thỏa thuận đều được xem là vi phạm bản quyền, Bên được cấp phép phải trả tiền bản quyền theo quy định và chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

7. EMVN có thể quyền chuyển Thỏa thuận này và/hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoặc cam kết bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào miễn là bên thứ ba đó đồng ý ràng buộc với Thỏa thuận này.


KIẾM TIỀN
1. Bên được cấp phép có quyền kiếm tiền từ việc đăng tải Chương trình lên các Nền tảng có chức năng này.  Để tránh nhầm lẫn, các Chương trình được sản xuất và đăng tải trên Nền tảng trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ được cấp quyền này trọn đời.
2. Trong trường hợp đăng tải Chương trình lên nền tảng Youtube, Bên được cấp phép sẽ tự động nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền. Để tránh tình trạng này, Bên được cấp phép có thể yêu cầu đưa Tài khoản của mình vào danh sách trắng (“whitelist”) theo mẫu tại http://emvn.co/contact. Sau khi được whitelist, trong một vài trường hợp, Bên cấp phép có thể vẫn nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền, EMVN có nghĩa vụ hỗ trợ Bên được cấp phép cho đến khi các xác nhận sở hữu bản quyền được giải quyết xong. Các bên đồng ý rằng, việc hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với các Chương trình được sản xuất trong thời hạn, phạm vi Thỏa thuận này.
3. Để tránh nhầm lẫn, các bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép chỉ có thể whitelist một kênh.
4. Trong trường hợp Bên được cấp phép là đối tượng tại Mục 1, các video vẫn được phép kiếm tiền trên Nền tảng và phần xác nhận sở hữu được sử dụng để trả tiền cho các tổ chức tác quyền. EMVN không can thiệp và/hoặc có nghĩa vụ can thiệp vào vấn đề này. Tuy nhiên, EMVN sẽ hỗ trợ Bên được cấp phép trong phạm vi có thể.


THANH TOÁN & HOÀN TRẢ
1. Chi tiết khoản thanh toán được thể hiện tại Thông tin đơn hàng. Bên được cấp phép không cần phải trả thêm bất kỳ một khoản phí liên quan nào khác đến việc sử dụng các quyền được cấp phép theo Thỏa thuận này. Mọi quyền và nghĩa vụ chỉ có hiệu lực khi khoản thanh toán được hoàn tất.
2. VAT: Khoản thanh toán trên đã bao gồm VAT. Nếu Bên được cấp phép có bất kỳ yêu cầu nào khác về hóa đơn VAT, vui lòng liên hệ EMVN tại: http://emvn.co/contact.
3. Không hoàn lại: Tất cả các khoản thanh toán là không hoàn lại và không loại trừ việc chỉ sử dụng dịch vụ một phần.


THỜI HẠN & CHẤM DỨT THỎA THUẬN
1. Thỏa thuận này có có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày Khách hàng nhận được email cấp Tài khoản.

2. EMVN sẽ thông báo về ngày hết hạn tới Tài khoản của Bên được cấp phép trong vòng 01 (một tháng) trước ngày hết hạn. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Nếu trước ngày hết hạn, EMVN nhận được khoản thanh toán mới của Bên được cấp phép, Thỏa thuận sẽ tự động gia hạn với các điều khoản tương tự, trừ trường hợp có quy định khác;

3. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  
3.1. EMVN có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận bất cứ lúc nào và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên được cấp phép sử dụng Bản ghi trái phép hoặc vi phạm các quy định tại Thỏa thuận này.  Trong trường hợp này, EMVN sẽ không có/chịu bất cứ trách nhiệm nào và không hoàn trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào.
3.2. Một bên đơn phương chấm dứt thỏa thuận trái với Thỏa thuận thì phải bồi thường cho Bên còn lại các thiệt hại phát sinh (nếu có).
3.3. Thỏa thuận hết hạn và Bên được cấp phép không tiến hành gia hạn thêm.

4. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Tài khoản được cấp sẽ bị vô hiệu, Bên được cấp phép không còn quyền sử dụng các danh mục Bản ghi, Bản ghi theo Thỏa thuận này. Theo đó, Bên được cấp phép có nghĩa vụ hủy, xóa mọi bản sao của danh mục Bản ghi,bản ghi  khỏi mọi bộ nhớ, nơi lưu trữ (không giới hạn hình thức, thiết bị lưu trữ).

5. Các bên đồng ý rằng, sau khi chấm dứt Thỏa thuận, EMVN sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để phát hiện, ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các Bản ghi tại Thỏa thuận.

6. Để tránh nhầm lẫn,  Bên được cấp phép được phép tiếp tục phân phối các Chương trình được hoàn thành trong thời hạn của Thỏa thuận này cho bên thứ ba.


ĐIỀU KHOẢN QUẢNG BÁ
1. Nếu Bản ghi theo Thỏa thuận được sử dụng trong Chương trình, Bên được cấp phép có nghĩa vụ giới thiệu nhà cung cấp là EMVN trong phần mô tả video theo mẫu: Âm nhạc cung cấp bởi EMVN – http://emvn.co. Trong trường hợp cho phép, địa chỉ chú thích trên nên để ở dạng đường dẫn liên kết http://emvn.co.
2. EMVN được quyền sử dụng Chương trình (một phần hay toàn bộ), hình ảnh, tên tuổi của Bên được cấp phép với mục đích quảng bá trên kênh riêng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn trang web, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter..); Các bên đồng ý rằng, quyền này chỉ có hiệu lực khi có sự cho phép của Bên được cấp phép


ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM
1. Các bên cam kết đảm bảo về năng lực, quyền hạn khi tham gia vào Thỏa thuận này;
2. Mọi thông tin trong giao dịch này được Các bên nỗ lực cung cấp trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.
3. Các bên độc lập tham gia Thỏa thuận này. Không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này có ý định tạo ra một đại lý, sự cộng tác, hoặc một liên doanh dưới bất kỳ phương thức nào giữa các bên.
4. EMVN là chủ sở hữu duy nhất các quyền tác giả và quyền liên quan đối của Bản ghi tại lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, EMVN (i) có đầy đủ quyền pháp lý để cấp phép sử dụng Bản ghi theo quy định tại Thỏa thuận ; (iii) việc sử dụng Bản ghi theo Thỏa thuận  này của Bên được cấp phép sẽ không vi phạm bất cứ quyền của bên thứ ba nào.
5. Bên được cấp phép sẽ chỉ sử dụng các Bản ghi theo đúng hình thức, phạm vi, thời hạn quy định tại Thỏa thuận này;


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
EMVN từ chối mọi đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Các bảo đảm, ngụ ý về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể;
2. Các bảo đảm về chất lượng hoặc hiệu suất của các tài liệu, thông tin, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và/hoặc nội dung được cung cấp theo hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ giới hạn nào đối với việc truy cập hoặc sử dụng nội dung của Bên được cấp phép;


BỒI THƯỜNG
1. Các bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho nhau vô hại khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí khác, bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm vật chất hoặc thất bại của bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện và / hoặc bảo hành được thực hiện ở đây.
2. EMVN không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hay bất kỳ khoản phí bồi thường, trừng phạt hay khoản phạt thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này mà không phải do hành vi cố ý vi phạm của EMVN.


BẢO MẬT THÔNG TIN
1. Tất cả các thông tin cấp cho Bên được cấp phép thông qua địa chỉ email đã đăng ký, số điện thoại (bao gồm điện thoại di động), RSS hoặc các nguồn cấp thông tin tương tự, hoặc thông qua Thư viện đều được xem là thông tin mật (“Thông tin mật”), trừ trường hợp có quy định rõ ràng khác.
2. Các bên không được tiết lộ cho bất cứ bên nào khác bất kỳ Thông tin mật nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Các bên hoặc trường hợp phải tiết lộ để chứng minh phạm vi cấp quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Các bên cùng hiểu rằng, việc tiết lộ thông tin mật có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với mỗi bên. Đối tác thiệt hại có quyền được đòi bồi thường thiệt hại cho mỗi vi phạm đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục khác.


BẤT KHẢ KHÁNG
1. Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện mà Các bên không thể lường trước được cũng như không thể ngăn chặn sự kiện xảy ra hoặc kết quả của sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện sau: chính sách pháp luật thay đổi, động đất, sóng thần, lũ lụt, lốc xoáy và các thảm họa tự nhiên khác, bạo động, khủng bố, hỏa hoạn, tình trạng chiến tranh hoặc các hành động quân sự khác, các lỗi kỹ thuật phát sinh do các đợt tấn công mạng.
2. Nếu bất cứ Bên nào không thể thực hiện được toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này do Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
3. Quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận ngay lập tức khôi phục khi chấm dứt Sự kiện bất khả kháng hoặc khi Sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.
4. Bên thông báo việc thực hiện Thỏa thuận của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.
5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, hai bên sẽ thỏa thuận về hiệu lực của Thỏa thuận hoặc xem xét việc thực hiện hợp lý những điều khoản chịu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng. Điều này không loại trừ khả năng chấm dứt Thỏa thuận của bên có quyền bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng bằng một thông báo văn bản cho bên còn lại.


ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI
1. EMVN toàn quyền chủ động quyết định về các thay đổi liên quan đến thỏa thuận này. Bên được cấp phép sẽ nhận được thông báo về việc thay đổi thông qua email đăng ký Tài khoản tại Thư viện âm nhạc EMVN.
2. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Việc Bên được cấp phép tiếp tục sử dụng các Bản ghi theo thỏa thuận sau khi thay đổi phát sinh sẽ là căn cứ thể hiện rằng Bên được cấp phép chấp nhận việc thay đổi này.


HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đây mâu thuẫn với luật áp dụng hoặc bị toà án có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được xem xét điều chỉnh tới mức có thể thực hiện được.. Trong trường hợp cần thiết, điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi nói trên sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp lệ hoặc có thể thi hành hoặc loại bỏ khỏi Thỏa thuận. Việc điều chỉnh thay thế, loại bỏ không ảnh hưởng tới các Điều khoản khác, Thỏa thuận vẫn duy trì hiệu lực miễn là mục đích thiết yếu của nó vẫn được đảm bảo.


LUẬT ÁP DỤNG
Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải nghĩa theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các giao dịch khác liên quan tới Thỏa thuận này đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp Các Bên không đạt được thỏa thuận chung thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Cụ thể như sau: (i) Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam . (ii) Hội đồng trọng tài gồm 03 (ba) trọng tài viên do VIAC chỉ định (iii) Tố tụng trọng tài bằng tiếng việt và tiến hành theo thủ tục rút gọn Điều 37 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

Thỏa thuận này được cập nhật lần cuối vào ngày 07/07/2020.

Industrial Producer

ĐỊNH NGHĨA
Trong Thỏa thuận này, các từ viết hoa có nghĩa như sau:
1. “
Thư viện EMVN” là thư viện âm thanh, âm nhạc bản quyền được cung cấp bởi EMVN tại đường dẫn https://emvn.co.
2. “
Bản ghi” là bản ghi âm tác phẩm âm nhạc, tiếng động thuộc Thư viện EMVN, do EMVN sở hữu và/hoặc có quyền phân phối.
3. “
Subscription” là gói bản quyền âm nhạc do EMVN cung cấp cho cá nhân, tổ chức, pháp nhân bao gồm quyền truy cập không giới hạn và quyền sử dụng không giới hạn Bản ghi thuộc Thư viện EMVN theo các điều khoản tại Thỏa thuận này.

PHẠM VI CẤP QUYỀN
1. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, EMVN cấp cho Bên được cấp phép quyền:
1.1. Truy cập, tạo bản sao Bản ghi để đồng bộ toàn bộ/một phần vào sản phẩm nghe nhìn của Bên được cấp phép (“Chương trình”) trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn của Thỏa thuận này. Để tránh nhầm lẫn, trong phạm vi Thỏa thuận này, Chương trình không bao gồm quảng cáo, trailer điện ảnh, phim điện ảnh, các nội dung sản xuất và/hoặc liên kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ(không giới hạn hình thức thể hiện);
1.2 Đăng tải Chương trình lên các nền tảng bao gồm YouTube và các trang mạng xã hội: Facebook, Instagram (“Nền tảng”) trong thời hạn của Thỏa thuận này.

2. Trong phạm vi Thỏa thuận này, Bên được cấp phép có quyền cấp các quyền thứ cấp sau:
2.1. Cấp phép các quyền tại Mục 1.1 cho các đơn vị sản xuất độc lập với mục đích thay mặt Bên được cấp phép tạo ra Chương trình. Tuy nhiên, việc cấp phép này chỉ được chấp nhận và có hiệu lực trong phạm vi Thỏa thuận này. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản tới EMVN và là Bên chịu mọi trách nhiệm đối với Thỏa thuận này;
2.2. Cấp phép các quyền tại Mục 1.2 cho bên thứ ba. Hai bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép có trách nhiệm (i) thông báo bằng văn bản tới EMVN trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi (ii) đảm bảo không vi phạm Thỏa thuận này và (iii) nhận ủy quyền của bên thứ ba chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện Thỏa thuận này.

3.Gói Subscription được áp dụng cho hầu hết các mục đích sử dụng thương mại, trừ các trường hợp cụ thể sau đây:
3.1. Bên được cấp phép là/là một phần: (i) Cá nhân hoặc nhóm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp có từ 500.000 (Năm trăm ngàn)người theo dõi/đăng ký; (ii) Pháp nhân có ngành nghề kinh doanh chính là/hoặc liên quan đến sản xuất và hoặc kinh doanh dịch vụ sản xuất nội dung, quảng cáo, truyền thông, cung cấp cơ sở vật chất và các dịch vụ liên quan, và/hoặc thu về lợi nhuận từ những hoạt động này, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hình kinh doanh; (iii) Pháp nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà xuất bản kỹ thuật số, nhà xuất bản podcast, nhà xuất bản trò chơi video, đài truyền hình và các công ty truyền thông tương tự;.
3.2. Sử dụng Bản ghi trong: (i) Các chương trình sản xuất liên và/hoặc kết sản xuất cho bên thứ ba bất kỳ (ii) Chương trình truyền hình, quảng cáo truyền hình, nhạc hiệu cho chương trình, thương hiệu (iii) trailer điện ảnh, phim điện ảnh; (iv)Các hình thức cho phép bên thứ ba bất kỳ tải xuống và/hoặc truy cập hoặc sử dụng Bản ghi một cách độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức kỹ thuật số, ứng dụng cho phép người dùng cuối đồng bộ và/hoặc kết hợp Bản ghi với các nội dung khác, tạo ra các sản phẩm tùy chỉnh (như thiệp chúc mừng điện tử hoặc nhạc chuông); hoặc tạo ra các sản phẩm vật lý có chứa sẵn Bản ghi (loa thu âm sẵn); (v) Các nội dung, hình thức có tính chất vi phạm pháp luật/kích động hành vi vi phạm pháp luật; trái với các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục (v)Các trường hợp sử dụng Bản ghi liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nội dung chính trị, video dành cho người lớn hoặc tương tự. Bên được cấp phép có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho EMVN. Tại thời điểm nhận được thông báo, EMVN có quyền quyết định có/không tiếp tục cung cấp  Subscription  tại Thỏa thuận này;
3.3 Đăng tải Chương trình trên các Nền tảng (i) Các nền tảng chia sẻ video trực tuyến, ngoại  trừ YouTube (ii) các nền tảng truyền hình tuyến tính bao gồm nhưng không giới hạn phát sóng truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh; (iii) trong trình diễn sân khấu; (iv) phát trực tuyến thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn Netflix, iTunes, Hulu, Facebook Watch, các dịch vụ phòng tập  trực tuyến dưới dạng VOD, OTT, AVOD, FVOD và SVOD hoặc tương tự)


4. Gói Subscription chỉ cấp cho một Tài khoản. Trong trường hợp có vi phạm hoặc có lý do để tin rằng có nhiều hơn một tài khoản sử dụng gói này,  EMVN có quyền (i) chấm dứt Thỏa thuận mà không phải trả bất kỳ một khoản phí, bồi thường nào (i) Bên được cấp phép sẽ phải chịu mọi trách nhiệm thanh toán tiền phí cho mỗi tài khoản sử dụng trái phép đó theo đúng mức giá niêm yết ở thời điểm thực hiện Thỏa thuận. Để tránh vấn đề này, vui lòng liên hệ với EMVN để được hướng dẫn điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp;

5. Các quyền được cấp tại mục 1.1 Điều này chỉ cho phép các điều chỉnh như chia, cắt, lặp lại Bản ghi để phục vụ nhu cầu sử dụng theo Thỏa thuận này, không cho phép thực hiện các tác động làm thay đổi Bản ghi, bao gồm nhưng không giới hạn remix, cover, cải biên, chuyển thể.  

6. Các quyền, sản phẩm, dịch vụ mà EMVN cấp theo Thỏa thuận này là không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn tuyệt đối trong phạm vi các quyền tại Mục 1. Theo đó, bất kỳ hành động nào phát sinh ngoài phạm vi Thỏa thuận đều được xem là vi phạm bản quyền, Bên được cấp phép phải trả tiền bản quyền theo quy định và chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

7. EMVN có thể quyền chuyển Thỏa thuận này và/hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoặc cam kết bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào miễn là bên thứ ba đó đồng ý ràng buộc với Thỏa thuận này.


KIẾM TIỀN
1. Bên được cấp phép có quyền kiếm tiền từ việc đăng tải Chương trình lên các Nền tảng có chức năng này.  Để tránh nhầm lẫn, các Chương trình được sản xuất và đăng tải trên Nền tảng trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ được cấp quyền này trọn đời.
2. Trong trường hợp đăng tải Chương trình lên nền tảng Youtube, Bên được cấp phép sẽ tự động nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền. Để tránh tình trạng này, Bên được cấp phép có thể yêu cầu đưa Tài khoản của mình vào danh sách trắng (“whitelist”) theo mẫu tại http://emvn.co/contact. Sau khi được whitelist, trong một vài trường hợp, Bên cấp phép có thể vẫn nhận được thông báo xác nhận sở hữu bản quyền, EMVN có nghĩa vụ hỗ trợ Bên được cấp phép cho đến khi các xác nhận sở hữu bản quyền được giải quyết xong. Các bên đồng ý rằng, việc hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với các Chương trình được sản xuất trong thời hạn, phạm vi Thỏa thuận này.
3. Để tránh nhầm lẫn, các bên đồng ý rằng, Bên được cấp phép chỉ có thể whitelist một kênh.
4. Trong trường hợp Bên được cấp phép là đối tượng tại Mục 1, các video vẫn được phép kiếm tiền trên Nền tảng và phần xác nhận sở hữu được sử dụng để trả tiền cho các tổ chức tác quyền. EMVN không can thiệp và/hoặc có nghĩa vụ can thiệp vào vấn đề này. Tuy nhiên, EMVN sẽ hỗ trợ Bên được cấp phép trong phạm vi có thể.


THANH TOÁN & HOÀN TRẢ
1. Chi tiết khoản thanh toán được thể hiện tại Thông tin đơn hàng. Bên được cấp phép không cần phải trả thêm bất kỳ một khoản phí liên quan nào khác đến việc sử dụng các quyền được cấp phép theo Thỏa thuận này. Mọi quyền và nghĩa vụ chỉ có hiệu lực khi khoản thanh toán được hoàn tất.
2. VAT: Khoản thanh toán trên đã bao gồm VAT. Nếu Bên được cấp phép có bất kỳ yêu cầu nào khác về hóa đơn VAT, vui lòng liên hệ EMVN tại: http://emvn.co/contact.
3. Không hoàn lại: Tất cả các khoản thanh toán là không hoàn lại và không loại trừ việc chỉ sử dụng dịch vụ một phần.


THỜI HẠN & CHẤM DỨT THỎA THUẬN
1. Thỏa thuận này có có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày Khách hàng nhận được email cấp Tài khoản.

2. EMVN sẽ thông báo về ngày hết hạn tới Tài khoản của Bên được cấp phép trong vòng 01 (một tháng) trước ngày hết hạn. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Nếu trước ngày hết hạn, EMVN nhận được khoản thanh toán mới của Bên được cấp phép, Thỏa thuận sẽ tự động gia hạn với các điều khoản tương tự, trừ trường hợp có quy định khác;

3. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  
3.1. EMVN có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận bất cứ lúc nào và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên được cấp phép sử dụng Bản ghi trái phép hoặc vi phạm các quy định tại Thỏa thuận này.  Trong trường hợp này, EMVN sẽ không có/chịu bất cứ trách nhiệm nào và không hoàn trả lại bất kỳ khoản thanh toán nào.
3.2. `Một bên đơn phương chấm dứt thỏa thuận trái với Thỏa thuận thì phải bồi thường cho Bên còn lại các thiệt hại phát sinh (nếu có).
3.3. Thỏa thuận hết hạn và Bên được cấp phép không tiến hành gia hạn thêm.

4. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Tài khoản được cấp sẽ bị vô hiệu, Bên được cấp phép không còn quyền sử dụng các danh mục Bản ghi, Bản ghi theo Thỏa thuận này. Theo đó, Bên được cấp phép có nghĩa vụ hủy, xóa mọi bản sao của danh mục Bản ghi,bản ghi  khỏi mọi bộ nhớ, nơi lưu trữ (không giới hạn hình thức, thiết bị lưu trữ).

5. Các bên đồng ý rằng, sau khi chấm dứt Thỏa thuận, EMVN sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để phát hiện, ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các Bản ghi tại Thỏa thuận.

6. Để tránh nhầm lẫn,  Bên được cấp phép được phép tiếp tục phân phối các Chương trình được hoàn thành trong thời hạn của Thỏa thuận này cho bên thứ ba.


ĐIỀU KHOẢN QUẢNG BÁ
1. Nếu Bản ghi theo Thỏa thuận được sử dụng trong Chương trình, Bên được cấp phép có nghĩa vụ giới thiệu nhà cung cấp là EMVN trong phần mô tả video theo mẫu: Âm nhạc cung cấp bởi EMVN – http://emvn.co. Trong trường hợp cho phép, địa chỉ chú thích trên nên để ở dạng đường dẫn liên kết http://emvn.co.
2. EMVN được quyền sử dụng Chương trình (một phần hay toàn bộ), hình ảnh, tên tuổi của Bên được cấp phép với mục đích quảng bá trên kênh riêng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn trang web, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter..); Các bên đồng ý rằng, quyền này chỉ có hiệu lực khi có sự cho phép của Bên được cấp phép


ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM
1. Các bên cam kết đảm bảo về năng lực, quyền hạn khi tham gia vào Thỏa thuận này;
2. Mọi thông tin trong giao dịch này được Các bên nỗ lực cung cấp trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.
3. Các bên độc lập tham gia Thỏa thuận này. Không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này có ý định tạo ra một đại lý, sự cộng tác, hoặc một liên doanh dưới bất kỳ phương thức nào giữa các bên.
4. EMVN là chủ sở hữu duy nhất các quyền tác giả và quyền liên quan đối của Bản ghi tại lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, EMVN (i) có đầy đủ quyền pháp lý để cấp phép sử dụng Bản ghi theo quy định tại Thỏa thuận ; (iii) việc sử dụng Bản ghi theo Thỏa thuận  này của Bên được cấp phép sẽ không vi phạm bất cứ quyền của bên thứ ba nào.
5. Bên được cấp phép sẽ chỉ sử dụng các Bản ghi theo đúng hình thức, phạm vi, thời hạn quy định tại Thỏa thuận này;


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
EMVN từ chối mọi đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Các bảo đảm, ngụ ý về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể;
2. Các bảo đảm về chất lượng hoặc hiệu suất của các tài liệu, thông tin, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và/hoặc nội dung được cung cấp theo hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ giới hạn nào đối với việc truy cập hoặc sử dụng nội dung của Bên được cấp phép;


BỒI THƯỜNG
1. Các bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho nhau vô hại khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí khác, bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm vật chất hoặc thất bại của bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện và / hoặc bảo hành được thực hiện ở đây.
2. EMVN không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hay bất kỳ khoản phí bồi thường, trừng phạt hay khoản phạt thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này mà không phải do hành vi cố ý vi phạm của EMVN.


BẢO MẬT THÔNG TIN
1. Tất cả các thông tin cấp cho Bên được cấp phép thông qua địa chỉ email đã đăng ký, số điện thoại (bao gồm điện thoại di động), RSS hoặc các nguồn cấp thông tin tương tự, hoặc thông qua Thư viện đều được xem là thông tin mật (“Thông tin mật”), trừ trường hợp có quy định rõ ràng khác.
2. Các bên không được tiết lộ cho bất cứ bên nào khác bất kỳ Thông tin mật nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Các bên hoặc trường hợp phải tiết lộ để chứng minh phạm vi cấp quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Các bên cùng hiểu rằng, việc tiết lộ thông tin mật có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với mỗi bên. Đối tác thiệt hại có quyền được đòi bồi thường thiệt hại cho mỗi vi phạm đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục khác.


BẤT KHẢ KHÁNG
1. Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện mà Các bên không thể lường trước được cũng như không thể ngăn chặn sự kiện xảy ra hoặc kết quả của sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện sau: chính sách pháp luật thay đổi, động đất, sóng thần, lũ lụt, lốc xoáy và các thảm họa tự nhiên khác, bạo động, khủng bố, hỏa hoạn, tình trạng chiến tranh hoặc các hành động quân sự khác, các lỗi kỹ thuật phát sinh do các đợt tấn công mạng.
2. Nếu bất cứ Bên nào không thể thực hiện được toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này do Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
3. Quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận ngay lập tức khôi phục khi chấm dứt Sự kiện bất khả kháng hoặc khi Sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.
4. Bên thông báo việc thực hiện Thỏa thuận của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.
5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, hai bên sẽ thỏa thuận về hiệu lực của Thỏa thuận hoặc xem xét việc thực hiện hợp lý những điều khoản chịu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng. Điều này không loại trừ khả năng chấm dứt Thỏa thuận của bên có quyền bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng bằng một thông báo văn bản cho bên còn lại.


ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI
1. EMVN toàn quyền chủ động quyết định về các thay đổi liên quan đến thỏa thuận này. Bên được cấp phép sẽ nhận được thông báo về việc thay đổi thông qua email đăng ký Tài khoản tại Thư viện âm nhạc EMVN.
2. Tại thời điểm nhận được thông báo, Bên được cấp phép có quyền quyết định tiếp tục/chấm dứt thỏa thuận này. Việc Bên được cấp phép tiếp tục sử dụng các Bản ghi theo thỏa thuận sau khi thay đổi phát sinh sẽ là căn cứ thể hiện rằng Bên được cấp phép chấp nhận việc thay đổi này.


HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đây mâu thuẫn với luật áp dụng hoặc bị toà án có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được xem xét điều chỉnh tới mức có thể thực hiện được.. Trong trường hợp cần thiết, điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi nói trên sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp lệ hoặc có thể thi hành hoặc loại bỏ khỏi Thỏa thuận. Việc điều chỉnh thay thế, loại bỏ không ảnh hưởng tới các Điều khoản khác, Thỏa thuận vẫn duy trì hiệu lực miễn là mục đích thiết yếu của nó vẫn được đảm bảo.


LUẬT ÁP DỤNG
Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải nghĩa theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các giao dịch khác liên quan tới Thỏa thuận này đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp Các Bên không đạt được thỏa thuận chung thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Cụ thể như sau: (i) Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam . (ii) Hội đồng trọng tài gồm 03 (ba) trọng tài viên do VIAC chỉ định (iii) Tố tụng trọng tài bằng tiếng việt và tiến hành theo thủ tục rút gọn Điều 37 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

Thỏa thuận này được cập nhật lần cuối vào ngày 07/07/2020.